Admin
# Team Name Amount Raised
1 Fiorio $ 20
2 Terezon $ 20
3 Elmes $ 20
4 Brown $ 5
# Individual Amount Raised
1 Fiorio 19  (Fiorio, 772989) $ 20
2 Elmes 13  (Elmes, 772713) $ 20
3 Terezon 15  (Terezon, 773253) $ 20
4 Brown 5  (Brown, 772741) $ 5